รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วยอำเภอยิ้ม
สถานที่ไปราชการ บ้านป่าไร่
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-03-2559  ถึง  15-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 12:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.วัชรินทร์

2.สุจินดา

3.รัดดาวรรณ

4.ทต.ยุทธนา

5.อนุวัฒน์

6.อรุณพร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-14 12:36:06
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก