รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0985840596
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-03-2559  ถึง  11-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณมณีกานต์ สิงหรา

2.ชมรมผู่สูงอายุ 1

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-10 12:21:11
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก