รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมเรื่องโรคหัวใจ
สถานที่ไปราชการ รพ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว กมลชนก บุญครอง   เบอร์โทร 0854954279
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-03-2559  ถึง  11-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวอรญา ร่มวาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-09 12:29:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก