รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงาน CKD
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ศรัญญา น้อยนิล   เบอร์โทร 093-371490
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-03-2559  ถึง  11-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวศรัญญา น้อยนิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-09 07:29:31
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก