รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ x-ray
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมงานพัฒนาคุณภาพงานรังสี
สถานที่ไปราชการ รร.เจริญโฮเต็ล อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยศ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 0852053438
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-03-2559  ถึง  11-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-08 13:37:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก