รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ พาตัวแทนชมรม เบาหวานความดันโลหิตสูงจำนวน7ท่านและเจ้าหน้าที่ สามท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม
สถานที่ไปราชการ ห้องฟ้าหลวง5โรงแรมนภาลัย
ผู้ขอใช้รถ นาย สราวุธ ละชินลา   เบอร์โทร 0860851308
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-03-2559  ถึง  10-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สราวุธ ละชินลา

2.กิตติพงษ์ ศิลปะชัย

3.ชมรมเบาหวานความดัน7ท่าน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-08 10:20:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก