รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี ปี 2559
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อารีย์ บุญรอด   เบอร์โทร 0995964916
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-03-2559  ถึง  17-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิงหรา

2.นางสุวรรณา ร่มวาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-04 11:17:56
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก