รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบอ.ศรีธาตุ
สถานที่ไปราชการ ในเขตรับผิดชอบ อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธุ์ มาตทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 07-03-2559  ถึง  11-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 09:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.อารีย์

2.เอ็มอร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-04 08:33:12
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก