รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมพัฒนาโปรแกรม Long term care
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง กชพรรณ หนูนอง   เบอร์โทร 0615199664
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-03-2559  ถึง  04-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางกชพรรณ หนูทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-03 13:42:36
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก