รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ เป็นวิทยากรกระบวนการหลักสูตรอบรมเลี้ยงดูเด็กสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยไม่ใช้ความรุนแรง ครั้งที่ 1
สถานที่ไปราชการ เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นวลจันทร์ฺ สายถวิล   เบอร์โทร 097-319746
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-02-2559  ถึง  26-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-23 10:11:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก