รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ พาคนพิการไปร่วมรับ อุปกรณ์เสริมและเทียม ที่กรมขนส่ง จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ที่กรมขนส่ง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 085-464091
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 24-02-2559  ถึง  24-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คนพิการในเขตอำเภอศรีธาตุ 10 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-23 08:52:18
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก