รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 089-570400
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 23-02-2559  ถึง  24-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 07:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์

2.นางสมฤทัย ศิลปชัย

3.นางเบ็ญจมาภรณ์ เกษโสภา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-19 11:28:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก