รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม LTC
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย   เบอร์โทร 0956509656
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 23-02-2559  ถึง  23-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางกชพรรณ หนูทอง

2.นางสาวฐิติยา เกษจ้อย

3.นายพงศธร ศรีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-17 13:54:13
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก