รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุม ที่สสจ. อุดร
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธุ์ มาตทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-02-2559  ถึง  24-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-17 09:43:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก