รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปติดตามงานและเยี่ยมcase Pt
สถานที่ไปราชการ เขตรับผิดชอบ PCU
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธุ์ มาตทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 17-02-2559  ถึง  17-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณมณีกานต์ สิงหรา

2.ุคุณอารีย์ บุุญรอด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-17 09:41:09
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก