รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ร่วมกับไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกอำนวยการ
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 094-284852
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-02-2559  ถึง  18-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 15:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายแพทย์เดโชวัต พรมจา

2.น.ส.จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ

3.น.ส.องุ่น รินทรึก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-17 08:38:39
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก