รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมFAI ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดนธานี
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-02-2559  ถึง  18-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณ ธนโชติ คุยบุตร

2.คุณ เฉลิมชัย สถาวรินทุ

3.คุณ สุภาวดี วิไชยวงค์

4.คุณ องุ่น รินทะรึก

5.คุณ สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-15 14:44:43
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก