รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปดูแแนวทางการขึ้นทะเบียนการอบรม อบรม FR ระบบใหม่
สถานที่ไปราชการ รพ. ทุ่งฝน
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ศศิธร สีหาใต้   เบอร์โทร 0843905051
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 15-02-2559  ถึง  15-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 16:30:00 - 18:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-12 10:39:01
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก