รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ร่วมกับไวรัสตับอักเสบชนิดบี และชี
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 097-319295
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 18-02-2559  ถึง  18-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.เดโชวัต พรมดา

2.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

3.นางสาวองุ่น รินทรึก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-10 14:43:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก