รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติ อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ห้อประชุมการบูร สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 22-07-2562  ถึง  22-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร  0646809234
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-07-19 11:11:29
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก