รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI Team)
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอื้อมพร เวินชุม   เบอร์โทร 0644933566
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 12-07-2562  ถึง  12-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-07-11 16:32:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก