รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมสร้างเสริมป้องกันโรคปวดหลังจากการทำงาน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมชั้น7อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอมอร แพงมาลา   เบอร์โทร 0933264154
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 05-07-2562  ถึง  05-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.เอมอร แพงมาลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-07-03 19:06:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก