รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ เเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย นัฐพล สีแดง   เบอร์โทร 0883456583
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 04-07-2562  ถึง  04-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวกรรณิการ์ น้อยนิล

2.นายพงศธร สีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-07-02 10:37:36
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก