รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการดำเนินงานอำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว ปี 2559
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-02-2559  ถึง  11-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สุวรรณา ร่มวาปี

2.องุ่น รินทรึก

3.กชพรรณ หนูทอง

4.เฉลิมชัย สถาวรินทุ

5.รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

6.พงศธร ศรีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-10 09:34:43
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก