รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามแผนคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0929199787
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 03-07-2562  ถึง  03-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพงษ์พันธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-07-02 09:52:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก