รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ตรวจโรงงานน้ำแข็งและน้ำดื่ม
สถานที่ไปราชการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 03-07-2562  ถึง  03-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายจิรโชค วรเมธากรณ์

ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-07-01 14:41:58
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก