รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องไข้เลือดออก วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน   เบอร์โทร 0956718856
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 03-07-2562  ถึง  03-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1. นางสุวรรณา ร่มวาปี

2.นางสุจินดา คำด้วง.

3.นางจันธิมา หันรุด

4.นางลดาวัลย์ ชุติมาโชคิ

5.นพ. ศุภวิชญ์. แถมเงิน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-28 14:24:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก