รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการบันทึกข้อมูลงบค่าเสื่อม UC ปี 2563
สถานที่ไปราชการ ร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0929199787
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 01-07-2562  ถึง  01-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-28 13:42:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก