รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม การดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
สถานที่ไปราชการ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 086-860203
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 12-02-2559  ถึง  12-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางจันทลา เสริมทรง

2.นางสุพรรณี สุวรรณวิชัย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-09 15:42:40
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก