รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู็ เรื่องเล่า R2R 3S & COC
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 ตึกสำนักงานสุขภาพเขต 8
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร   เบอร์โทร 098-096230
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 28-06-2562  ถึง  28-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-25 11:13:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก