รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สะอาด จินดามล   เบอร์โทร 0956634318
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 26-06-2562  ถึง  26-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-21 16:23:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก