รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ รับการเยี่ยมเสริมพลังจากคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
สถานที่ไปราชการ รพ.วังสามหมอ และ รพ.สต.คำไฮ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 19-06-2562  ถึง  19-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางณัฐต์ณิชา หนูทอง

2.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

3.นายบดินทร์ ศรีลุนช่าง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-18 13:36:21
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก