รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าประชุมกิจการว่ิงการกุศล "ก้าวคนละก้าว" จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมกองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นางสาวสุภา วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 14-06-2562  ถึง  14-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-14 08:07:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก