รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาสารเสพติด เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
สถานที่ไปราชการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง นางเนตรณพิ มณีโชติ   เบอร์โทร 097-319295
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 10-02-2559  ถึง  10-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 12:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.นวลจันทร์ สายถวิล

2.น.ส.กาญจนา เจริญกิจติกุล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-09 14:07:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก