รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์   เบอร์โทร 0990206994
รถที่ให้บริการ รถ refer นข 4234 อด
วันที่ใช้รถ 14-06-2562  ถึง  14-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวเทียนทอง เนตรขันธ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-13 08:58:13
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก