รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ปิยะนุช ไชยราช   เบอร์โทร 0957760197
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 14-06-2562  ถึง  14-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.ภัสราภรณ์ คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-12 11:40:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก