รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ พาทีมเยี่ยมผู้ป่วย CAPD จากกุมภวาปี ลงเยี่ยมผู้ป่วยเขตรับผิดชอบอำเภอศรีธาตุ
สถานที่ไปราชการ ต.นายูง ต.หนองนกเขียน ต.หัวนาคำ ต.บ้านโปร่ง ต.ตาดทอง ต.จำปี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล   เบอร์โทร 099-742748
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 12-06-2562  ถึง  12-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ทีมโรงพยาบาลกุมภวาปี 5 คน

ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-11 11:50:31
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก