รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมเตรียมงาน มูลนิธิก้าวคนละก้าว ที่ รร. เทคโนโลยีอีสานเหนือ
สถานที่ไปราชการ รร. เทคโนโลยีอีสานเหนือ
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-06-2562  ถึง  11-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ. ปิยวัตร ตุงคโสภา

2.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

3.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.นางสาวพรสมัย พินิจมนตรี

5.นางนันทนี โคตรมณี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-11 10:22:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก