รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปวางฎีกา ที่สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์   เบอร์โทร 0933376806
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 07-06-2562  ถึง  07-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-07 08:54:58
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก