รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ รับคณะเจ้าหน้าที่สสจ.อด. เพื่อออกตรวจประเมินรับรองหมู่บ้านปลอดยุงลาย ในพื้นที่ อำเภอศรีธาตุ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 06-06-2562  ถึง  06-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-05 15:30:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก