รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมสาธารณภัย
สถานที่ไปราชการ กองบิน23
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 07-06-2562  ถึง  07-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.เทียนทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-04 13:27:40
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก