รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับเครื่องอัตร้าซาวด์ เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
สถานที่ไปราชการ รพ.กู่แก้ว
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นางสาวปรีย ยั่งยืน   เบอร์โทร 0956718856
รถที่ให้บริการ รถ refer กฉ 7935
วันที่ใช้รถ 07-06-2562  ถึง  07-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวปรียาดา ยั่งยืน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-04 11:15:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก