รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ รับส่ง พญ.ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล .ในการตรวจอัตร้าซาวด์
สถานที่ไปราชการ วันที่เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่สนามบิน และวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน   เบอร์โทร 0956718856
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 08-06-2562  ถึง  09-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวปรียาดา ยั่งยืน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-04 11:08:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก