รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรคหัวใจ Re-ac PNC STEMI โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ จ.อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภานี คุณมี   เบอร์โทร 0637176555
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-06-2562  ถึง  04-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สุภานี คุณมี

2.นภาพร พรมโคตร

3.กอบแก้ว สุภาษร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-30 10:38:38
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก