รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งตรวจชิ้นเนื้อ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง อัญชลี คำเพราะ   เบอร์โทร 107
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 09-02-2559  ถึง  09-02-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 12:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางอัญชลี คำเพราะ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-02-08 14:07:11
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก