รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม CFO
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0929199787
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 28-05-2562  ถึง  29-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.สุภาวดี วิไชยวงศ์

2.นายพงษ์พันธ์ ทำมา

3.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

4.น.ส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-27 10:50:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก