รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ การใช้กัญชารักษาผู้ป่วย
สถานที่ไปราชการ รพ.ศ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นันทินี โคตมะณี   เบอร์โทร 0821066949
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 27-05-2562  ถึง  27-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 20:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.ยุวันดา อิ่มจำลอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-24 08:58:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก