รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมพี่เลี้ยง รพ สต ติดดาว รับทีมประเมินจังหวัด ที่ รพ สต ห้วยผึ้ง และ รพ สต นาเรียง
สถานที่ไปราชการ เช้า รพ สต ห้วยผึ้ง บ่าย รพ สต นาเรียง
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-05-2562  ถึง  24-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส องุ่น. รินทรึก

2.นส นันทินี. โคตรมณี

3.นางนันทภรณ์. วงคะจันทร์

4.นางจันทลา. เสริมทรง

5.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-23 18:59:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก