รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรม อสม. ร้านค้า ร้านชำ(ขอรถพร้อม พขร.)
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.นาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 21-05-2562  ถึง  21-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร  0617152496
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.จิรโชค วรเมธากรณ์

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-21 00:07:33
หมายเหตุ แจ้งเปลี่ยนกำหนดการเป็น 22 พค.62

กลับสู่หน้าแรก