รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลศรีธาตุ และชุมชนโพธิ์งาม รับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-05-2562  ถึง  21-05-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.กรรมการชมรม TO BE ชุมชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ

2.กรรมการชมรม TO BE ชุมชนโพธิ์งาม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-17 13:18:13
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก